EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super

Tréning
Doplňujúce materiály a zdroje:
V tejto časti sú uvedené všetky témy tréningov. Kliknite na názov témy ak chcete zistiť prehľad tém, učebné materiály, inštrukcie a zaujímavé odkazy.
Úplný dokument s inštrukciami pre vyučujúcich si môžete stiahnúť kliknutím na ikonu "Inštrukcie (anglická verzia)".
Kľúčový koncept
Filtrovať podľa: Pre-intention/Pre-idea alebo Idea-intention/Start-up


Čo je potrebné na to byť podnikateľom?

Podnikaví jedinci sa často považujú za odlišných od bežných ľudí. Tento tréningový materiál preskúma charakteristiky, myslenie a správanie podnikateľov, a odhalí najčastejšie mýty, ktoré sa s nimi spájajú. Porozumiete tomu, čo podnikateľov odlišuje od bežných ľudí, a budete schopní zhodnotiť svoje podnikateľské tendencie a atribúty. Budete tak schopní identifikovať oblasti, na ktorých musíte pracovať, aby ste boli viacej podnikaví.


Čo je to podnikanie?

Podnikavé správanie je súčasťou podstaty ľudskej aktivity. Nápady a výtvory ľudí poskytujú produkty, služby a riešenia, ktoré organizujú ľudskú činnosť a uľahčujú život. Bežné názory na podnikanie ho spájajú výlučne s vytváraním podnikov a orientáciou na zisk. Podnikatelia sa však môžu nachádzať tak vo verejnej ako aj v súkromnej sfére. Taktiež, nie všetci podnikatelia prispievajú k hospodárstvu a spoločnosti rovnako. Tento tréningový materiál vám pomôže pochopiť, čo je podnikanie. Preberie rôzne typy podnikania a vysvetlí, ako je podnikanie dôležité pre hospodárstvo a spoločnosť. Rovnako uvidíte, ako a prečo by ste mali byť podnikavými, bez toho, aby ste nevyhnutne založili nový biznis.


Finančné plánovanie

Finančné plánovanie je jednou z najdôležitejších častí podnikateľského plánovania. V skutočnosti je finančná udržateľnosť kľúčom k prežitiu akéhokoľvek projektu. Financie sú často jedným z najväčších problémov pre mnoho startupov. Existuje však niekoľko techník finančného plánovania, ktoré sú vhodné pre začínajúce podniky. Tento tréningový materiál vám predstaví užitočné techniky finančného prognózovania, vysvetlí logiku základných účtovných výkazov, ich prognóz a predstaví základné nástroje finančnej analýzy, vrátane analýzy bodu zvratu.


Financie a zdroje

Každý start-up potrebuje určité zdroje na realizáciu svojho podnikateľského modelu a poskytnutia hodnoty zákazníkom. Existuje niekoľko typov zdrojov, ktoré podniky využívajú. Tento tréningový materiál zdôrazňuje význam zosúladenia všetkých typov zdrojov vysvetlením princípu celkového zosúladenia medzi trhom produktov, organizačnou a finančnou stratégiou. Rovnako poskytuje inštrukcie, ako získať a spravovať základné zdroje, ktoré každý začínajúci podnik potrebuje, t. j. finančné, prevádzkové a ľudské zdroje.


Generovanie a hodnotenie podnikateľského nápadu

Mať dobrý nápad alebo spozorovať príležitosť je kľúčom k úspešnému podnikaniu. Prvý nápad zvyčajne nie je najlepší. Skvelému nápadu zvyčajne predchádza mnoho iných. Existujú rôzne metódy, ktoré vám môžu pomôcť vytvárať nápady, ale nie každý z nich je tiež dobrou podnikateľskou príležitosťou. Nápady sa musia vyhodnotiť z rôznych perspektív, aby ste sa mohli rozhodnúť a začať podnikať.


IP (duševné vlastníctvo) a právne otázky

Duševné vlastníctvo je jedným z potenciálnych zdrojov jedinečnej konkurenčnej výhody. Start-upy by mali pochopiť základné zásady a predpisy týkajúce sa IP a vedieť, kde hľadať pomoc s konkrétnymi IP problémami. Tento tréningový materiál poskytuje základné informácie o formách IP, IP portfóliu a stratégiách pre začínajúce podniky, zaoberá sa rizikom a ochranou duševného vlastníctva, oceňovaním a tvorbou príjmov z IP. Okrem toho sa tento tréningový materiál zaoberá aj základnými právnymi otázkami a ponúka poznatky o praktických aspektoch, ako sú právne formy podnikania vhodné pre start-upy, podmienky poskytovania služieb a zmluva o mlčanlivosti (NDA).


Manažment ľudských zdrojov

Ľudské zdroje sú kľúčovým zdrojom každého podniku, vrátane start-upov a rastúcich firiem. Začínajúci podnikatelia však zvyčajne nemajú skúsenosti a zdroje na implementáciu postupov manažmentu ľudských zdrojov. Tento tréningový materiál prináša najdôležitejšie a najrelevantnejšie aktivity manažmentu ľudských zdrojov pre start-upy a nové podniky v štádiách nápadu/zámeru podnikať, založenia podnikania a počiatočného rastu. Bude diskutovať o tom, ako implementovať tieto aktivity do každodenného života nových podnikov. Poskytne najmä pohľady na vhodné techniky najímania ľudí, motivácie, vedenia ľudí a budovanie organizačnej kultúry.


Marketingová komunikácia pre startupy

Marketingová komunikácia je súbor procesov a nástrojov, prostredníctvom ktorých nové podnikanie získava svojich zákazníkov tým, že komunikuje správne informácie cieľovej skupine (známej aj ako trhový segment). Nie je veľký rozdiel medzi marketingovou komunikáciou etablovanej spoločnosti a startupom. Princípy sú podobné, avšak, startup je zvyčajne obmedzený svojimi zdrojmi a potrebuje nastaviť komunikačné kanály spôsobom, ktorý poskytne najvyššiu návratnosť investícií. Na rozdiel od korporácií, kde sa marketingový rozpočet označuje ako "výdavky", by mal začínajúci podnik vnímať svoj rozpočet ako možnosť investovať a zarábať z peňazí investovaných do marketingového úsilia. Marketingová komunikácia by mala byť integrovaná. To znamená, že všetky kanály šíria správu zosúladene a prispievajú k naplneniu vízie konkrétneho startupu. Existuje päť základných oblastí marketingovej komunikácie, ktoré možno využiť pre podnikateľský úspech: reklama, vzťahy s verejnosťou, podpora predaja, priamy marketing a osobný predaj.


Moderné prístupy k rozvoju nápadov

Budovanie nového podnikania je skľučujúca úloha. Existuje toľko faktorov, ktoré ovplyvňujú úspech, že je ťažké ich všetky správne podchytiť od začiatku. Podnikanie často zlyháva a nemá zmysel to popierať. Startupy - rýchlo rastúce, technologicky vyspelé podniky, poháňané rizikovým kapitálom - zlyhávajú ešte častejšie. Existujú štatistiky, ktoré tvrdia, že úspešný je len 1 z 10 startupov. Ich zlyhanie je drahé a veľa času a energie je stratenej. Existujú dve populárne metodiky, ktoré môžu zlepšiť šance na úspech. Jedna sa nazýva „štíhly startup“ (orig. „lean startup“) a bola vytvorená pre technologické stratupy. Druhá sa nazýva „dizajnové myslenie“ (orig. „design thinking“) s hlavným zameraním na inovácie a riešenie problémov. Obe sa zameriavajú na používateľov / zákazníkov ako na zdroj poznatkov a vzdelania. Môžu vám pomôcť prísť na trh s užitočnými produktami alebo riešeniami, ktoré vaši zákazníci radi kúpia.


Navigácia v systéme podpory podnikania

Inštitúcie, vlády, podnikateľské komunity a spoločnosti uznávajú, že podnikanie je nevyhnutné pre ekonomický rozvoj a vytváranie bohatstva a blahobytu. Podnikanie je podporované na všetkých úrovniach spoločnosti a pre ľudí, ktorí majú nápady a chcú ich realizovať, rovnako ako pre tých, ktorí chcú zlepšiť svoje podnikateľské schopnosti sú k dispozícii mnohé zdroje. Patria sem školenia, zlepšovanie podnikateľských zručností, finančná pomoc, poradenstvo, vytváranie kontaktov, atď. Tento tréningový program vám pomôže pochopiť "kto je kto?" v podnikateľskom ekosystéme a v miestnej komunite. Poskytne vám taktiež informácie o tom, kde nájsť podporu v prípade záujmu o spustenie projektov v rôznych súvislostiach.


Podnikateľské modely

V tomto tréningovom materiáli diskutujeme o dôležitosti toku hodnoty vo vašom budúcom podnikaní. Čo ponúkate svojim zákazníkom a ako budete zarábať peniaze? Pri začatí nového podnikania je dôležité mať trvalo udržateľný podnikateľský model. To znamená, že ste schopný vytvárať produkty, dodávať ich a získať dostatok peňazí na zaplatenie všetkých nákladov. Trvalo udržateľný znamená, že môžete tento cyklus opakovať a zlepšovať kľúčové hodnoty vašej firmy. Tento tréningový materiál predstavuje nástroje, ktoré vám a vášmu tímu môžu pomôcť brainstormovať a overiť váš podnikateľský model.


Podnikateľské plánovanie

Plánovanie je jedným z kľúčov k úspešnej realizácii podnikateľskej myšlienky. Plánovanie sa však často podceňuje a podnikateľský plán je niekedy vnímaný ako rigidný a zastaraný nástroj pre začínajúce podniky. To určite nie je pravda. Pri správnom vykonávaní je podnikateľský plán dôležitým a silným nástrojom pre samotného podnikateľa, ako aj pre potenciálnych investorov, partnerov a ďalších stakeholderov. Tento tréningový materiál poskytne prehľad o adekvátnych technikách podnikateľského plánovania (s odkazom na ďalšie tréningové materiály) a poskytne návod, ako napísať dobrý podnikateľský plán.


Prezentovanie biznisu investorom

1. Kedy hľadať investora? 2. Investičný návrh 3. Ako spoznať a identifikovať dobrého investora? 4. Elevator pitch (krátka prezentácia podnikateľského nápadu, ktorá sa dá stihnúť aj počas jazdy vo výťahu) 5. Prezentácia pre investora a. Chyby b. Tipy a triky - obsah, prezentácia.


Riadenie rastu

Väčšina základných vedomostí o biznise a podnikaní sa zameriava na skoré fázy rozbiehania a etablovania nového podniku. Ak sa však podnik úspešne etabluje, mal by sa pokúsiť o ďalší rast. Tento tréningový materiál poskytuje základné poznatky o škálovaní podnikania, stratégiách rastu a zosúladení stratégie, štruktúry a kultúry podniku. Vysvetlí rôzne dimenzie rastu podnikania, a to finančný, strategický, štrukturálny a organizačný rast. Nakoniec, poskytne základné poznatky o konsolidácii podnikania po fáze rastu, ako aj o ukončení podnikania a jeho stratégiách.


Vytváranie podnikateľského tímu v novom podniku

Pri zvažovaní rozhodnutia začať podnikať musíte starostlivo zvážiť svoje zdroje. Prvým zdrojom, ktorý vám prichádza na myseľ pri diskusii o zdrojoch, sú peniaze. Keď máte skvelý nápad a chcete vybudovať podnik, peniaze pravdepodobne nie sú najlimitovanejším zdrojom. Čo je ale najvzácnejšie sú vysoko kvalifikovaní ľudia ochotní s vami pracovať na vašom podnikaní. V tomto tréningovom materiáli chceme upriamiť vašu pozornosť od tvorby najlepšieho produktu k ľuďom, ktorí vám ho pomôžu vybudovať a rozšíriť. Podnik je skupina ľudí, ktorí pracujú na spoločnom cieli (Blau & Scott, 1962). Ako vodca nového podniku je vašou úlohou nájsť, vybrať, najať a motivovať tých najlepších ľudí, ktorí vám pomôžu dosiahnuť váš cieľ. V tomto tréningovom materiáli sa zameriavame na zakladateľský tím.


Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +