EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

SuperSUPER - Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience

SUPER - PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ÚSPEŠNOSTI START-UPOV

SUPER poskytuje nasledovné podporné nástroje na uľahčenie podnikania a inkubácie firiem v rámci vysokých škôl:
i. Faktory úspešnosti a zlyhania pri biznis inkubácii - prehľad literatúry a medzinárodný prieskum.
ii. Nástroj pre manažérov zameraný na budovanie inkubátorov.
iii. Tréningové materiály zamerané na podnikanie a určené pre začínajúcich podnikateľov a pedagógov.

CIEĽ PROJEKTU

Hlavným cieľom projektu SUPER je vytvoriť podporný systém podnikania v rámci vysokých škôl, podporiť vysokoškolských študentov vo fáze premeny ich nápadov na podnikanie, ako aj pomôcť vytvoriť praktický základ pre budovanie ich firiem. Výsledok projektu je nástroj určený pre vysoké školy zameraný na rozvoj efektívnych mentorských a podporných systémov pri budovaní inkubátorov pre budúcich podnikateľov; ďalej tréningové zdroje a podnikateľské nástroje pre študentov vysokých škôl s cieľom pomôcť im s praktickou implementáciou podnikania a celkovo ich podnikateľského rozvoja. Výsledky projektu sú dostupné pre celú Európu prostredníctvom otvorených vzdelávacích zdrojov (OER), ktoré sú zdrojom vedomostí a hlavným centrom výmeny praktických skúseností a poznatkov vysokých škôl ako aj podnikateľských akcelerátorov určených pre študentov vysokých škôl, ktorí prostredníctvom nástroja SUPER môžu realizovať svoje podnikateľské zámery spolu so študentmi, ktorí majú podobné podnikateľské zamery v rámci celej Európskej únie.

RELEVANTNOSŤ PROJEKTU

SUPER je plne v súlade s horizontálnymi a sektorovými prioritami programu Erasmus+ a to takto: Horizontálna priorita 1, strana 106: rozvoj základných a prierezových zručností (ako napríklad podnikateľských) vo všetkých oblastiach vzdelávania. SUPER sa zameriava na vytvorenie systému podpory podnikateľských inkubátorov a podnikania na vysokých školách (Higher Education Institutions – HEIs) s cieľom pomôcť vysokoškolským študentom premeniť ich nápad do aktivít a pri praktickom založení ich firiem. Projekt je zameraný na rozvoj základných a prierezových zručností týkajúcich sa zmyslu pre iniciatívu podnikateľského ducha inovatívnym spôsobom: inovácia obsiahnutá v prístupe “vybaviť” a “umožniť”.

Projekt má duálne poslanie: na jednej strane podpora systému na úrovni HEI prostredníctvom Nástroja vytvoreného v rámci riešenia projektu s cieľom zriadiť efektívny a účinný podnikateľský inkubátor (“infraštruktúru” zameranú na pestovanie podnikateľského talentu študentov); na druhej strane vytvorenie praktického tréningu zameraného na založenie a vedenie vlastného podnikania.

Špecifické priority vysokoškolského vzdelávania (HE) 1: podpora implementácie Agendy modernizácie vysokoškolského vzdelávania (HE). SUPER jasne rieši mnohé priority definované v dokumente Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe 2011: Financovanie a Sociálny SUPER vo všetkých ohľadoch, ktoré sa týkajú vysokoškolských inštitúcií s cieľom stať sa platformou pre pestovanie a rozvíjanie podnikateľského ducha a podnikania vysokoškolských študentov. Navyše, SUPER je plne v súlade s dokumentom HEI Modernisatino, ktorý vypracovala Európska komisia, najmä:

  • Odporúčanie 10: “Vysokoškolské inštitúcie (HEIs) by mali zaviesť a podporovať prierezové a interdisciplinárne prístupy ku vzdelávaniu a školeniu s cieľom pomôcť vysokoškolským študentom rozvinúť ich rozsah chápania a podnikateľského a inovatívneho zmýšľania.” eacea a dg eac skupiny modernizácie vysokoškolského vzdelávania: “zlepšenie kvality výučby a vzdelávania vysokých škôl (HEIs) v Európskej únii, 2013.
    ”Podpora rastu a tvorby pracovných miest – agenda pre modernizáciu európskeho systému vysokoškolského vzdelávania” com (2011) 567, ktorá výslovne vyzýva vysoké školy (HEIs) a členské štáty, aby “podporovali študentov - podnikateľov a inovatívnu kooperáciu univerzity - podniky.”
    “Závery rady ohľadne podnikania vo vzdelávaní a školení”, január 2015 propagovať a podporovať  podnikateľské iniciatívy študentov, napríklad podporou vytvárania vhodného vzdelávacieho prostredia, zabezpečenie riadneho profesijného poradenstva na všetkých úrovniach vzdelávania a dostupnosť mentoringu a inkubátorov pre budúcich podnikateľov.

SUPER je tiež plne v súlade s „HE Specific Priority“ (Programový sprievodca, strana 107) “rozvoj aktívnej kooperácie medzi vysokými školami (HEI) a partnermi z vonkajšieho akademického prostredia, t. j. podniky, profesionálne organizácie, obchodné komory”; HE Specific Priority: “posilniť vzťahy medzi vzdelávacími inštitúciami a podnikmi”, pretože projekt SUPER prinesie inovatívne Nástroje, prostriedky a zdroje vysokých škôl (HEIs) s cieľom prepojiť vzdelávanie a podnikanie.

SUPER navyše rieši roztrieštenosť systémov pre podporu podnikania naprieč vysokými školami (HEIs), čo je zdôraznené aj Európskou komisiou, pracovnou skupinou pre podnikateľské vzdelávanie, 2014 “úsilia naprieč členskými štátmi s cieľom podporiť a presadiť podnikanie vo vzdelávaní sú roztrieštené a chýba im súdržnosť”.

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +