EN |  IT |  ES |  FR |  SK |  CZ                              

Nájdi svoju cestu do budúcnosti

PODPORA PODNIKATEĽSKEJ ŽIVOTOASCHOPNOSTI START-UPOV

Super
Univerzita Komenskho v Bratislave

Univerzita Komenskho v Bratislave je v s?asnosti najstarou a najv?ou univerzitou na Slovensku.  Jej vznik v roku 1919 mal mimoriadny vznam pre rozvoj kultry, vedy a vzdelanosti na Slovensku. Po?as jej doterajej existencie zskalo na nej akademick tituly desiatky tiscov absolventov a stala sa vskutku ...

viac...


ASTON UNIVERSITY

Aston Business School je znma kvalitou vu?by, dopadom a vplyvom svojho vskumu a prostredm poskytujcim podporu.

tudentom poskytujeme inpiratvny vzdelvac zitok v silnom prepojen s biznisom, ktor im umo?uje rchly karirny postup v prostred medzinrodnho ...

viac...


IDP SAS

IDP, s pobo?kami v Taliansku a v Bruseli, bolo zaloen v roku 1996 partnermi, ktor pracuj v Bruseli v rmci politk a programov financovania E od roku 1991.

IDP sa opiera o viac ako 20 rokov sksenost so spracovanm, vvojom, podvanm a riadenm spench eurpskych projektov. Od roku 1999 ...

viac...


IHF, INSTITUT DE HAUTE FORMATION AUX POLITIQUES COMMUNAUTAIRES ASBL

IHF, Institut de Haute Formation aux Politiques Communautaires asbl, je neziskov organizcia zaloen v Bruseli (Belgicko) v roku 2003.

Hlavnm cie?om IHF je poskytn? komunite (vrtane neziskovch a miestnych organizci) pomoc pri rozvoji irej medzinrodnej spoluprce prostrednctvom aktivt odbornej prpravy v oblasti eurpskych politk ...

viac...


INTERNET WEB SOLUTIONS

Internet Web Solutions je poprednm poskytovate?om informa?nch technolgi (IT) a ininierskych sluieb so sdlom v Malage.

viac...


VYSOK KOLA EKONOMICK V PRAHE

Vysok kola ekonomick v Prahe (VE) bola zaloen v roku 1953. Ponka vzdelvanie pre svojich 16 000 tudentov na 6 fakultch: Fakulta financi a ?tovnctva, Fakulta medzinrodnch vz?ahov, Fakulta podnikohospodrstva, Fakulta informatiky a tatistiky, Nrodohospodrska fakulta a Fakulta manamentu v Jind?ichovom Hradci. VE patr pod?a agentry Eduniversal medzi najlepie "biznis ...

viac...

Super PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper PartnerSuper partnerSuper Partner

Tento projekt je finančne podporovaný Európskou komisiou. Táto internetová stránka a jej obsah vyjadruje iba názory autorov a komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie, ktoré môže vyplývať z informácií tu uvedených.

Esamus +